3/27/2015

Un cop de mà!


Va de gramàtica.


Resulta que estic escrivint una frase negativa amb mai. He de posar-hi també l'adverbi no? No és una redundància en la doble negació?

Vinga, a veure si amb aquestes normes lingüístiques en deixem de dubtar!

  • Per construir frases negatives amb cap, ningú, res, enlloc, mai, gnes i ni, és obligatori utilitzar l'adverbi no quan aquestes paraules apareixen després del verb: no hi he anat mai.
  • En construccions emfàtiques, en què les formes res, cap, ningú, gens, enlloc, mai i ni apareixen davant del verb, és recomanable escriure l'adverbi no en els textos formals, mentre que en registres informals es pot ometre: ningú (no) es mereix aquest tracte tan degradant. 
  • La doble negació és molt oportuna quan res, cap, ningú, gens, enlloc, mai i ni són lluny del verb, ja que deixa més clara la idea de negació: cap oferta, encara que sigui la més econòmica, no es podrà acceptar.
  • Cap d'aquests mots tenen un sentit negatiu per si sols. Per exemple, en oracions interrogatives i condicionals són positius: pregunta-li si en té cap o hauries dit mai una cosa així?
  • En català disposem de la partícula no pas, que afegeix a les frases negatives un matís subjectiu: no ho facis pas, no veus que et pots tallar? 


Amb la col·laboració de: